Міністерство фінансів монетизуватиме субсидії у три етапи

650
Êèåâëÿíèí ñ êâèòàíöèÿìè íà îïëàòó çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñëóãè ñâÿçè è 200-ãðèâíåâûìè êóïþðàìè ñòîèò â î÷åðåäè â êàññó îäíîãî èç ôèëèàëîâ Ñáåðáàíêà Êèåâà, â ñóááîòó, 19 ìàðòà 2011 ã.  ïðåññ-ñëóæáå Êèåâãîðãîñàäìèíèñòðàöèè ñî ññûëêîé íà ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ÊÏ «Ãëàâíûé èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð» ñîîáùèëè, ÷òî 70% êèåâëÿí ïîëó÷èëè ñêèäêó íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ôåâðàëü. Ëüãîòíûé òàðèô ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåõ æèëüöîâ, êîòîðûå â ïîëíîì îáúåìå äî 20 ÷èñëà ìåñÿöà âíåñëè ïëàòó çà ïîòðåáëåííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè (ÆÊÓ). Äëÿ íèõ òàðèô çà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå ñîñòàâëÿåò – 2,91 ãðí. çà 1 êâ. ì, çà ãîðÿ÷óþ âîäó è âîäîîòâîä ãîðÿ÷åé âîäû ïðè íàëè÷èè ñ÷åò÷èêà – 15,93 ãðí. çà 1 êóá. ì. Ñîãëàñíî äàííûì ìîíèòîðèíãà ÃÈÂÖ, îñòàëüíûå 30% æèòåëåé ñòîëèöû ïîëó÷èëè êâèòàíöèè ñ íà÷èñëåíèåì òàðèôîâ ñ îïëàòîé ïîñëå 20 ÷èñëà ìåñÿöà.  ÷àñòíîñòè, òàðèô çà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå ñîñòàâëÿåò – 3,10 ãðí. çà 1 êâ. ì, çà ãîðÿ÷óþ âîäó è âîäîîòâîä – 16,78 ãðí. çà 1 êóá. ì.  ýòîì ïðîöåíòå ó÷òåíû è òå êèåâëÿíå, äëÿ êîòîðûõ, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ÊÃÃÀ, ëüãîòíûå òàðèôû íå ïðèìåíÿþòñÿ.  ÷àñòíîñòè, ýòî æèëüöû, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóáñèäèè, èìåþò äîëã çà ÆÊÓ.  Êèåâå ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ã. ïîâûøåíû òàðèôû íà ÆÊÓ äëÿ íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ÍÊÐÝ. Òàêæå ìýðèÿ ñòîëèöû ïîäïèñàëà ðàñïîðÿæåíèå î ââåäåíèè â äåéñòâèå ñ 1 ôåâðàëÿ íîâûõ òàðèôîâ ïî ñîäåðæàíèþ äîìîâ è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äëÿ êàæäîãî îòäåëüíî âçÿòîãî æèëîãî äîìà.  ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñòîëè÷íîé âëàñòè, âëàäåëüöû êâàðòèð, êîòîðûå ïëàòÿò çà ÆÊÓ ïî ïëàòåæíûì äîêóìåíòàì äî 20 ÷èñëà ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì ìåñÿöà, èìåþò ñêèäêó ïî òàðèôàì íà 6-10%. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

Міністерство фінансів розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який передбачатиме три етапи. Про це у своїй статті для «Дзеркала тижня» повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Як зазначається, перший етап передбачатиме монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств – постачальників послуг. На другому етапі – підготовка системи до проведення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів і їх верифікація тощо). На третьому етапі відбуватиметься монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

«Наразі ми на першому етапі, який вводить з нового року монетизацію субсидій на рівні постачальників послуг», – зазначив заступник міністра.

За його словами, метою цих змін є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки «живими» грошима за субсидіями між державою та постачальниками послуг. Після опалювального сезону 2017-2018 років планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств – постачальників послуг, що забезпечить ще одну передумову для переходу до вільного ринку: створить можливості для підприємств, які хочуть працювати з населенням, і відкриє шлях до прямого перерахування субсидій домогосподарствам, які самостійно зможуть розраховуватися за комунальні послуги.

«На практиці це працюватиме так: перерахування субсидії здійснюватиме безпосередньо Держказначейство без будь-яких протоколів. Субсидії перераховуватимуть за фактично спожиті енергоносії та надані послуги, що дасть змогу уникнути ситуацій, коли, наприклад, виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства», — зазначив він.

Сергій Марченко також повідомив, що будуть чітко встановлені терміни проведення розрахунків – до 24-го числа кожного місяця. Це гарантуватиме своєчасність оплати. При цьому виконавці послуг зможуть обирати найбільш конкурентного постачальника енергоносіїв і розраховуватися з ним грошима від субсидій.

Як повідомлялося, на початку року експерти Світового банку підготували «дорожню карту» реформування української системи субсидій, яка передбачає монетизацію для постачальників з наступного опалювального сезону, а для споживачів – протягом двох-трьох років. У вересні Міністерство фінансів завершило розробку проекту урядової постанови, який вводить монетизацію субсидій на рівні теплокомуненерго.